25.05.2024

Новости

Приказ на применение артиллерии по Донецку — эксклюзивные данные с флешки пленного майора ВСУ

20:59, 04.07.2017

В распоряжении «Русской Весны» оказались секретные документы из флешки пленного майора ВСУ.

Источник в разведке Народной милиции Республики уже подтвердил, что документы подлинные.

Мы предлагаем содержание флешки без купюр, сначала на украинском языке (как в оригинале), затем – его перевод на русский язык.


БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМАНДИРА КАГ № 037.

КСП — відм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р.

1. Засобами старшого начальника вражаються: Ц 20 КП АК.

2. Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах.відм.71,8 (97 80) у напрямку відм.72,0(98 79), відм.74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
Вихід на рубіж переходу в атаку очікується о 9.00 06.07.
КП бригади в районі стик доріг (01 77 5)
Ліворуч займає оборону: 128 огпбр, розмежувальна лінія з ним: відм.62,6(93 97), вздовж північної околицi Пiски, відм.122,8(07 77), Водяне, відм.102,3(07 78)

Праворуч займає оборону: 72 омбр, розмежувальна лінія з ним: вдсх.(84 97), відм.73,2(87 88), дамба (91 78), міст(94 71) Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07.17р. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах. відм. 71,8 (97 80) у напрямку відм. 72,0 (98 79), відм. 74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.

1/55 оабр у складі КАГ, розгорнутий у бойовий порядок та має завдання:

— в ході проведення операції зайняти район вогневих позицій: кут парку (99 76), відм.70,4 (01 76), відм. 71,2 (00 76) та бути в готовності до вогневої підтримки дій 72 омбр при веденні атаки шляхом нанесення ураження живій силі та вогневим засобам, артилерійським та мінометним батареям противника.

Рубіж КСП: відм. 77,5 (99 80), відм. 70,8 (01 81)

Основний напрямок стрільби — 18–00.

3. Вогневе ураження противника здійснити за двома періодами: артилерійська підготовка атаки тб 72 омбр, артилерійська підтримка військ, що акують.
Під час артилерійської підготовки наступу нанести ураження живій силі та вогневим засобам противника Ц101,102,103.
В ході артилерійської підтримки військ, що атакують, нанести ураження артилерійським батареям противника Ц А51,52.

4.Витрата боєприпасів на день бою 2,5 б/к.

5. Готовність до ведення вогню 6.00 06.07.17

6. КСП КАГ розгорнуто в районі відм.75,0 (09 81), КП — в районі стик доріг (01 74)

У випадку виходу зі строю КСП КАГ, управління КАГ покладаю на командира 1/55 оабр, сигнал на прийом управління «КЕРМО».

Командир КАГ полковник С.БРУСОВ

Начальник штабу КАГ полковник В.РЯБОКОНЬ


БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА КАГ № 037.

КСП — отм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1: 50000 издание 1990 г.

1. Средствами старшего начальника поражаются: Ц 20 КП АК.

2. Командиром 72 омбр принято решение с утра 06.07. силами тв 72 омбр провести атаку с рубежа пер. дорог (99 79, 5), 500 м. зах.видм.71,8 (97 80) в направлении видм.72,0 (98 79), видм.74,4 (98 83) с целью восстановления положения по переднему краю.
Выход на рубеж перехода в атаку ожидается в 9.00 06.07.
КП бригады в районе стык дорог (01 77 5)
Слева занимает оборону 128 огпбр, разграничительная линия с ним: видм.62,6 (93 97), вдоль северной окраины Пески, видм.122,8 (07 77), Водяное, видм.102,3 (07 78)

Справа занимает оборону: 72 омбр, разграничительная линия с ним: вдхр. (84 97), видм.73,2 (87 88), дамба (91 78), городов (94 71) Командиром 72 омбр принято решение с утра 06.07.17г. силами тв 72 омбр провести атаку с рубежа пер. дорог (99 79, 5), 500 м. зап. отм. 71,8 (97 80) в направлении отм. 72,0 (98 79), отл. 74,4 (98 83) с целью восстановления положения по переднему краю.

1/55 оабр в составе КАГ, развернутый в боевой порядок и имеет задачи:

— в ходе проведения операции занять район огневых позиций: угол парка (99 76), видм.70,4 (01 76), отл. 71,2 (00 76) и быть в готовности к огневой поддержке действий 72 омбр при ведении атаки путем нанесения поражения живой силе и огневым средствам, артиллерийским и минометным батареям противника.

Рубеж КСП: отм. 77,5 (99 80), отл. 70,8 (01 81)

Основное направление стрельбы — 18–00.

3. Огневое поражение противника осуществить по двум периодам: артиллерийская подготовка атаки тв 72 омбр, артиллерийская поддержка войск, акують.
Во время артиллерийской подготовки наступления нанести поражение живой силе и огневым средствам противника Ц101,102,103.
В ходе артиллерийской поддержки войск, атакующих, нанести поражение артиллерийским батареям противника Ц А51,52.

4.Расход боеприпасов на день боя 2,5 б/к.

5. Готовность к ведению огня 6.00 06.07.17

6. КСП КАГ развернуто в районе видм.75,0 (09 81), КП — в районе стык дорог (01 74)

В случае выхода из строя КСП КАГ, управление КАГ возлагаю на командира 1/55 оабр, сигнал на прием управления «РУЛЬ».

Командир КАГ полковник С.БРУСОВ

По информации: Русская Весна